تیم

3 ستونه

کتایون والایی
مدیر فروش
کتایون والایی
مدیر فروش

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با کتایون والایی نشانه موفقیت است.

جواد اداری
مدیر فروش
جواد اداری
مدیر فروش

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با جواد اداری نشانه موفقیت است.

ویدا هلالی
نماینده املاک و مستغلات
ویدا هلالی
نماینده املاک و مستغلات

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با ویدا هلالی نشانه موفقیت است.

4 ستونه

کتایون والایی
مدیر فروش
کتایون والایی
مدیر فروش

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با کتایون والایی نشانه موفقیت است.

جواد اداری
مدیر فروش
جواد اداری
مدیر فروش

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با جواد اداری نشانه موفقیت است.

ویدا هلالی
نماینده املاک و مستغلات
ویدا هلالی
نماینده املاک و مستغلات

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با ویدا هلالی نشانه موفقیت است.

دانیال داوری
استراتژیست بازاریابی
دانیال داوری
استراتژیست بازاریابی

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با دانیال داوری نشانه موفقیت است.

مقایسه املاک

مقایسه